Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

本隱私政策旨在幫助您了解您的網站如何通過使用本網站收集和使用您的個人信息,包括您在註冊時通過本網站提供的任何信息。註冊我們的聯繫信息,或者當您購買產品或服務時,請向我們索取更多信息。

我們會在您需要時使用您的個人信息與您聯繫,以便您使用我們的網站,回答問題或提交您要求的信息和信息。

我們的網站重視信息的機密性,並使用最佳實踐來保護客戶的信息和付款。 

除法律要求外,任何交易信息都將保密。